torsdag 8. desember 2011

Vinteroverlevingsguide

I høve det fyrste snøfallet i vinter er det tid for å publisere den delvis illustrerte overlevingsguiden for vinterhalvåret som vert bruka internt i Nordhordland Adventures, til nytte og villeiing for den turglade! Det unike med denne guiden er at den tar føre seg overleving for dei med ein særs bedageleg filosofi, og dei som har ein litt mindre bedageleg livsfilosofi.

For å overleve harde eller mindre harde turar i vinterhalvåret er det stort sett to ting som trengs. Varme og mat. Har ein derimot gått seg vill treng ein og navigeringskunnskapar. Og så kan det vere greit å vere klar over farane som truar. Så litt meir enn to ting er det kanskje. Dei følgjande kriseplanar har lenge lagt i Nordhordland Adventures sitt arkiv og har vorte nytta på alle Nordhordland Adventures sine vinterturar. I og med at Nordhordland Adventures no går inn i sin fyrste vinter vil det seie at planane har vorte nytta på grovt rekna ein tur.  Grunna litt tekniske problem og ein del rekvisittar som vart gløymd att på turen er det berre delar av guiden som er illustrert, men resten vil bli beskrive inngåande!

Første punkt er sjølvsagd varme. Primærbehova må stillast fyrst!

Kle på deg. Her burde eigentleg denne delen av overlevingsguiden vore ferdig, men Nordhordland Adventures har eit menneskesyn som seier at menneske er dumme, så her har me valt å fylle ut litt meir.
Dersom du frys og IKKJE har kledd på deg nok, eller det går vel an å fryse sjølv om ein har kledd seg godt nok så dette blir meir eller mindre allmenngyldig, varm deg.

For den særs bedageleg anlagde:
Sett denne brytaren i ein valfri posisjon alt
etter kor kald du er.

For den litt mindre bedageleg anlagde:
Me i Nordhordland Adventures har høyrd 
at det å grave ei snøhole skal vera lurt om 
ein slit i vinterfjellet. Så her er eit hol i snøen,
ikkje at me på nokon som helst måte kan sjå
at dette skal hjelpe ein som frys. Med mindre
han då er i ekstremt dårleg form og arbeidet
med denne gravinga får varmen i han igjen.

Dersom dette ikkje hjelper, fortvil ikkje! Me er ikkje tom for varme råd enno!

For den særs bedageleg anlagde:
Ta hendelen midt i biletet, under den blå streken
og før den i ei rett line mot høgre til den står under det
som ein gong i tida var ein raud strek!

For den litt mindre bedageleg anlagde:
Bygg eit bål. Dette kan også nyttast til å 
lage til maten. Ostepølser er fin nødproviant.
Dersom du ikkje er i nød men berre svolten
er ostepølser fin proviant.

Dersom veden er våt, tilsett 20L diesel. Som den 11
fjellvettregel seier; legg aldri ut på tur utan ei jerrykanne
med diesel. 

No til slutt i denne delen av overlevingsguiden som omhandlar varme har me eit par råd som berre gjeld for den særs bedagelege anlagde. 

Dersom setevarme og varmeapparat ikkje er nok, fyr
opp ein grill. Erfaring tilseier at det kan bli relativt tett luft
i bilen, men  når me i Nordhordland Adventures har valet,
tar me ei kullosforgifting og røykte kjøttpølser framfor
ei forfrysing kor tid det skulle vera.

Dersom alt anna feilar for den særs bedageleg anlagde skal eg no koma med ein matematisk formel som er sikra å gje deg varme: 

+
=
Sommar, flammar og god stemning!

Til no har denne overlevingsguiden dekka primærbehova inngånde, no går me over til dei litt meir kompliserte oppgåvene, rasfare og navigering. 

Når me(når eg skriv "me" er det utan unntak berre for å få det til å sjå ut som Nordhordland Adventures er eit stort selskap, så du som les gjer rett i å lesa "eg") skal byrje å skrive om rasfare vel me å sjå vekk i frå alt det me har høyrd og lært om ras tidlegare, og vel å setja fokus på dei verkeleg farlege rasa som faktisk rammar oss som bur på Tofting. Snøras frå tre.

Slike vegar kan sjå julekortaktige og 
innbydane ut, men er i røynda livsfarlege.
som dei neste bileta demonstrerar, er 
rasfaren overhengjande.

 Før ein går forbi eller under treet.
Etter ein har gått forbi eller under treet.
Som ein ser har all snøen forflytta seg
frå greinene og ned i nakken på stakkaren
som går tur.

Som ein bileteserie no vil illustrere kan dette øydeleggje turgleda for ein kvar, men heldigvis eksisterar det løysingar på dette, slik at turgleda kan reparerast! 

Som ein ser kan snøras frå tre øydeleggje
turgleda og vera årsaka til mindre hjerne-
skadar. 
Ei hua kan reparera turgleda, men diverre
ikkje hjerneskadar ser det ut for. Her skal
det og seiast at personar av hannkjønn med 
føremon kan få tak i ei hua med andre fargar. 
Skjerp deg vetlesyster Siri, 
byrj å strikk i skaplege fargar!

No har eg visst heilt gløymd rasfare for den særs bedageleg anlagde, så her kjem det:
Sjå etter slike skilt langs vegen

Ein anna type rasfare som også gjer seg gjeldane for den særs bedageleg anlagde, er at nokon er så rasande festlig at han ler så mykje at han køyrer av vegen. Eller at humoren er så dårleg at nokon vert rasande og slår til han. I denne samanhengen er nok ein av dei få gongane det kan vera eit føremon å vera ras(t)laus.(Me i Nordhordland Adventures kom ikkje på korleis me kunne få inn "rasist", "rastafari" eller "rasteplass" i eit dårleg ordspel, så det skal me då heller ikkje prøva å få til...)

Då er det berre navigasjon som gjenstår i denne guiden. Navigasjon er enkelt anten du gjer som Bear Grylls og føl ein bekk til sjøen og næraste hus, eller du brukar kart og kompass. Her kjem det eit par endå enklare metodar.

Finn eit høgt punkt med godt utsyn. Dersom du ser 
eit mørkt og fælt land, slik som Lygra er på dette biletet,
veit du at det er feil retning.

Sjekk Facebook GPSen. Til dett biletet
må det kommenterast at der det står 200m
nederst til venstre må det vera ein skrivefeil.
Denne turen kjendes mykje lengre ut enn dette.


Etter å ha gått ei stund er det alltid lurt
å sjekke ehh.. GPSen.. for å sjå at ein 
helt seg på rett kurs! 

For den særs bedageleg anlagde vert det diverre berre eit kort råd under navigasjonsdelen av guiden og. Snu og køyr same veg tilbake.

Men dersom du no klarer å læra denne overlevingsguiden på russisk og kan synge den baklengs mens du har munnen full i mariakjeks, då kan me i Nordhordland Adventures garantere at du kjem til å vera klar for å møte ein kvar situasjon i eit vinterprega Nordhordland! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar